Bir Gölgenin Hikayesi: Batı

 

Kendi ülkemde yaflarken çekti¤im
manevi s›k›nt›lar ve bunun
sonucunda ortaya ç›kan
maddi sorunlar beni -bir Müslüman
olarak- “Acaba flu an yeryüzünde
gidebilece¤im Necafli ve
onun ülkesi olan bir Habeflistan
var m›?” diye sordu¤um dönüflü
k›sa olan bir düflünce turuna ç›kar›
r.

 

Ahmet DAĞ                                        Aralık 2004, Sayı:124, Sayfa:49

Kendi ülkemde yaşarken çektiğim manevi sıkıntılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan maddi sorunlar beni -bir Müslüman olarak- “Acaba şu an yeryüzünde gidebileceğim Necaşi ve onun ülkesi olan bir Habeşistan var m›?” diye sorduğum dönüşü kısa olan bir düşünce turuna çıkarır.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.

 


 • Sayı: 284
 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273