Avrupa Güvenlik Şartı

 

A¤ustos 2008’deki Gürcistan
olaylar› üzerine uluslar aras›
iliflkilerde “güvenlik sorunu”
tekrar tart›fl›lmaya baflland›. Bu tart›
flmalar yeni bir So¤uk Savafl dönemine
girilip girilmedi¤i, Karadeniz
Ekonomik ‹flbirli¤i’nin gelece¤i ve AB
ve Türkiye’nin uluslar iliflkilerdeki rolü
gibi kaç›n›lmaz aç›l›mlar kazanarak
devam etmektedir.

Avrupa Güvenlik Şartı

UMRAN                                                                       Ekim 2008, Sayı:170, Sayfa:87

Ağustos 2008'deki Gürcistan olayları üzerine uluslararası ilişkilerde ''güvenlik sorunu'' tekrar tartışılmaya başlandı. Bu tartışmalar yeni bir soğuk savaş dönemine girilip girilmediği , Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin geleceği ve AB ve Türkiye'nin uluslarası ilişkilerdeki rolü gibi kaçınılmaz açılımlar kazanarak devam etmektedir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 283
 • Sayı: 282
 • Sayı: 281
 • Sayı: 280
 • Sayı: 279
 • Sayı: 278
 • Sayı: 277
 • Sayı: 276
 • Sayı: 275
 • Sayı: 274
 • Sayı: 273
 • Sayı: 272